Witamy w klubie Miazga Squash w Krakowie, w miejscu przyjaznym graczom,

gdzie w miłej atmosferze możesz oddać się grze w squasha - jednej z najbardziej dynamicznych gier sportowych na świecie. Jesteś fanem squash, chcesz zmienić otoczenie, spróbować sił w nowym klubie, wypróbować nowy profesjonalny sprzęt? Nie grałeś jeszcze w squasha, nie wiesz czy to gra dla Ciebie, potrzebujesz pomocy przy doborze sprzętu a może nie wiesz, że u nas squash na prawdę oznacza miażdżyć?

Zapraszamy!
U nas poczujesz prawdziwą atmosferę tej "miażdżącej" gry, wyjaśnimy Ci jej zasady oraz podpowiemy jaki wybrać sprzęt.

Regulamin


1. Zasady ogólne

a) Przed skorzystaniem z Klubu należy zapoznać się z regulaminem.

b) Użytkownikami Klubu mogą być osoby pełnoletnie lub osoby małoletnie od 14 roku życia wyłącznie za pisemną, podpisaną zgodą przedstawiciela ustawowego.

c) Użytkownicy Klubu zwani są w dalszej części regulaminu Klubowiczami.

2. Zasady obowiązujące w obiekcie

a) Klubowicze proszeni są o zgłoszenie się do Recepcji Klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem Klubu.

b) Podstawą do przebywania w klubie i korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji po wejściu do obiektu.

c) Posiadacze kart Multisport, FitProfit, FitFlex zobowiązani są do okazania ważnej, podpisanej karty wraz z dowodem tożsamości, przed skorzystaniem z gry (informuje o tym regulamin wystawcy kart).

d) Wszyscy Klubowicze mają obowiązek przynieść czyste obuwie sportowe na zmianę. Klubowicz nie może grać w butach w których przyszedł. Obuwie sportowe należy przebrać w szatni przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się gra. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do gry w squash (tzw. obuwie halowe), czyli niepozostawiające śladów na korcie.

e) W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających,
 • palenia tytoniu,
 • handlu i akwizycji, a także zakaz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek na terenie Klubu,
 • wprowadzania i przechowywania zwierząt,
 • wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych i broni,
 • prowadzenia działalności przez podmioty niezwiązane z Klubem Miazga Squash bez zgody Miazga Squash, w szczególności treningów personalnych.

f) Klubowicz nie może korzystać z żadnych obiektów Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie.

g) Klubowicz uprawia sport i bierze udział w zajęciach oraz korzysta z wyposażenia i urządzeń w Klubie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub Miazga Squash ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klubowicza  w Klubie na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

h) Klubowicz uprawia sport i bierze udział w zajęciach oraz korzysta z wyposażenia i urządzeń w Klubie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub Miazga Squash ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klubowicza  w Klubie na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

i) Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z aktywności udostępnianych przez klub ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia.

j) Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klubowicz powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu.

k) Klubowicz powinien zapoznać się z systemem ochrony przeciwpożarowej w Klubie, w szczególności z oznaczeniami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.

l) Za wyrządzone przez Klubowicza szkody na mieniu oraz szkody na osobie powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponosi Klubowicz, a w przypadku małoletnich Klubowiczów również ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

m) Do dyspozycji Klubowiczów są oddzielne szatnie dla kobiet i dla mężczyzn.

n) Do dyspozycji klubowiczów w szatniach oddane są szafki wraz z kluczykami.

o) Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować o zgubieniu lub uszkodzeniu kluczyka.

p) Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka z powodu niewłaściwego użytkowania  przez Klubowicza, zostanie pobrana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem w Klubie.

r) Klubowicz zobowiązany jest do opróżnienia szafki przed wyjściem z Klubu.

s) Szafki w Klubie są opróżniane przez Miazga Squash każdej nocy. W razie niespełnienia obowiązku opróżnienia szafki przez Klubowicza, rzeczy w niej pozostawione będą przechowywane przez okres ustalony przez Klub.

t) Ze względu na higienę, Klubowicze korzystający z natrysków powinni używać ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą).

3. Rezerwacja kortów

a) Korty do squash wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z nich przez 60 minut. Rezerwacji można dokonywać tylko na pełne godziny zegarowe.

b) Podanie prawdziwych danych jest konieczne dla prawidłowego działania systemu rezerwacji. Prawidłowość podanych danych może zostać zweryfikowana przez recepcję. Jeżeli podane dane będą budziły wątpliwości, Klub może anulować rezerwację lub odmówić realizacji usługi.

c) Potwierdzeniem zrobienia rezerwacji telefonicznej, internetowej lub przez recepcję jest wiadomość SMS wysłana z systemu potwierdzająca rezerwację. Po otrzymaniu wiadomości SMS należy upewnić się, że termin jest zgodny z naszą wolą.

d) potwierdzeniem zrobienia rezerwacji przez aplikację jest pojawienie się rezerwacji w aplikacji w zakładce Rezerwacje/Nadchodzące. Po zrobieniu rezerwacji należy upewnić się, że termin jest zgodny z naszą wolą.

e) Brak potwierdzenia rezerwacji może oznaczać, że nie została ona zrobiona. W takim wypadku prosimy o kontakt z recepcją.

f) Możliwe jest posiadanie maksymalnie dwóch rezerwacji, zrobienie więcej niż dwóch rezerwacji może wiązać się z anulacją wszystkich rezerwacji.

g) Większa liczba rezerwacji jest możliwa tylko po kontakcie i akceptacji pod adresem email rezerwacja@miazgasquash.pl i wpłaceniu kaucji.

h) Rezerwacje można robić maksymalnie na 14dni w przód, odleglejsze rezerwacje mogą zostać anulowane przez Klub.

4. Anulowanie rezerwacji

a) Nieodpłatne anulowanie rezerwacji jest możliwe na pełne 24h przed terminem rezerwacji, poprzez obsługę recepcji klubu Miazga Squash, telefonicznie, przez aplikację lub link w wiadomości email potwierdzającej rezerwację.

b) Odwołanie rezerwacji w czasie krótszym niż pełne 24 godziny przed grą, zobowiązuje Klubowicza do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu. Klubowicz zostanie zwolniony z opłaty za nieterminową anulację jeżeli kort zostanie zarezerwowany i opłacony przez innego gracza.

c) Potwierdzeniem anulowania rezerwacji przez telefon, Internet lub recepcję jest wiadomość SMS wysłana z systemu. Po otrzymaniu wiadomości SMS należy upewnić się, że termin jest zgodny z naszą wolą.

d) Potwierdzeniem anulowania rezerwacji przez aplikację jest zmiana statusu anulowanej rezerwacji w aplikacji w zakładce Rezerwacje/Nadchodzące na „Anulowana”. Po zrobieniu anulowaniu rezerwacji należy upewnić się, że termin jest zgodny z naszą wolą.

e) Brak potwierdzenia anulowania rezerwacji oznacza, że nie została ona anulowana. W takim wypadku prosimy o kontakt z recepcją.

f) Osoby, które nie zgadzają się z zasadami anulacji mogą stawić się na grę bez rezerwacji. W takiej sytuacji Klub nie gwarantuję, że wybranym terminie będą wolne korty.

5. Zmiana terminu gry

Zmiana terminu gry jest równoznaczna z anulowaniem dotychczasowej gry i rezerwacją nowego terminu. Jeżeli zmiana zostanie dokonana w terminie krótszym niż 24h przed grą, będzie równoznaczna z nieterminowym odwołaniem rezerwacji, pełna opłata za anulowaną grę będzie wymagana. Klubowicz zostanie zwolniony z opłaty za nieterminową anulację jeżeli kort zostanie zarezerwowany i opłacony przez innego gracza.

6. Nie przyjście na grę

a) Niepojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klubowicza do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu.

b) Nieprzyjście na grę bez powiadomienia, może się wiązać z odwołaniem wszystkich kolejnych rezerwacji i blokadą możliwości robienia rezerwacji do czasu uregulowania należności za kort.

7. Zasady obowiązujące na korcie

a) Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.

b) Przed rozpoczęciem gry, lub w trakcie pracownik recepcji ma prawo sprawdzić czy obuwie jest odpowiednie, jeżeli uzna, że nie, jego decyzja jest ostateczna i wiąże się z koniecznością zmiany obuwia (w miarę możliwości zaproponujemy nasze obuwie) lub zakończenia gry.

c) Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

d) W celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się grę w okularach ochronnych. Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia okularów na recepcji. Sznurowadła powinny być starannie zawiązane. Długie włosy powinny być związane.

e) Przed rozpoczęciem gry, dla zachowania bezpieczeństwa, Klubowicz powinien sprawdzić stan techniczny kortu, z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek lub jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu kortu, zgłosić ten fakt Personelowi Klubu.

f) Zbyt głośne zachowywanie się na korcie, a w szczególności przeklinanie, może wiązać się z zakończeniem gry przez pracownika recepcji. Decyzja pracownika recepcji jest ostateczna. Powtarzające się incydenty mogą wiązać się z permanentną odmową wykonywania usługi.

g) Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest, jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się w klubie.

8. Postanowienia końcowe

a) Klub Miazga Squash jest uprawniony do utrwalania za pomocą dostępnych środków swojego obiektu dla celów reklamowych i promocyjnych, wskutek czego może dojść do niezamierzonego utrwalenia wizerunku Klubowicza, przy czym ewentualne wykorzystanie wizerunku Klubowicza w Materiałach (promocyjnych/reklamowych) nastąpi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

b) W uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo do zamykania obiektu Klubu, na przykład w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania. W sytuacji, gdy godziny otwarcia Klubu ulegną zmianom, Klub poinformuje o tym Klubowiczów w miarę możliwości z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

c) Klubowiczom naruszającym porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używającym wulgaryzmów, stwarzającym zagrożenie dla innych osób przebywających w Obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu oraz do zaleceń przedstawicieli Miazga Squash, mogą zostać wyproszone z obiektu oraz pozbawione możliwości korzystania z usług Klubu.

d) Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie www.miazgasquash.pl.

e) Miazga Squash zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.miazgasquash.pl oraz w Klubie.

f) Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klubowicza nabyte przez Klubowicza przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

g) Kontakt do Miazga Squash: rezerwacja@miazgasquash.pl

h) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.


POLITYKA PRYWATNOŚCI KLUBU MIAZGA SQUASH

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.miazgasquash.pl, aplikacji Reservise (w części dotyczącej klubu Miazga Squash), rezerwacji telefonicznej i rezerwacji bezpośredniej w recepcji klubu jest Redline Michał Dudziński, ul.Gromadzka 101, 30-719 Kraków, NIP 9442022954, REGON 120999321.

2. Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych
przez Administratora

Użytkownicy Strony Internetowej (Użytkownik) pozostają anonimowi, do czasu aż sami nie zdecydują inaczej.Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie przetwarzanych danych osobowych określają właściwe dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Administratora regulaminy:

 • Regulamin klubu Miazga Squash dostępny pod adresem www.miazgasquash.pl/regulamin
 • Regulamin świadczenia usług serwisu internetowego i aplikacji mobilnej reservise.com

3. Cel przetwarzania danych osobowych

a) Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celach:

 • wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych;
 • wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;
 • wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających przedawnienie roszczeń);
 • wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się:
  – marketing usług własnych
  – zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz obsługi klubów) oraz mienia Administratora. Dotyczy to również monitoringu znajdującego się w klubie – z zachowaniem prywatności i godności osób;
  – dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw Administratora;
  – przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta.

b) Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w regulaminach właściwych dla poszczególnych rodzajów usług:

 • Regulamin klubu Miazga Squash dostępny pod adresem www.miazgasquash.pl/regulamin.
 • Regulamin świadczenia usług serwisu internetowego i aplikacji mobilnej reservise.comInformacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń zrealizowanych za pośrednictwem Internetu są wykorzystywane przez Administratora dla celów technicznych. Dodatkowo adresy IP są gromadzone ogólnie dla celów związanych z informacjami statystycznymi np. o regionie.

4. Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora

Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera Administratora, w tym celu podają swoje imię oraz adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania Użytkownikom przez lub na zlecenie Administratora newslettera zawierającego informacje m.in. o aktualnych ofertach oraz promocjach.Świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na rejestrowaniu konta w systemie Administratora, zarządzanie nim czy dokonywanie rezerwacji online wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać określone dane osobowe m.in. umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail). Dane wskazane w formularzu przetwarzane będę również w związku z realizacją umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych.Informacje podane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz do lepszego dostosowania świadczonych przez Administratora usług i ofert do potrzeb klientów.

5. Ochrona transmisji danych

Formularz wypełniony przez Użytkownika w trakcie zapisywania się, a także proces autoryzacji (logowania) Administratora realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

7. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest, w zależności od rodzaju funkcjonalności i świadczonych usług, odpowiednio:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych, gdy osoba, której dane dotyczą jest ich stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem tych umów na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • niezbędność przetwarzania w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

10. Pliki „cookies”

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

 • niezbędne – umożliwiające korzystania z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej;
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu Strony Internetowej;
 • zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w tym Strony Internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

11. Kontakt

W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt z Administratorem za pośrednictwem iod@miazgasquash.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Redline Michał Dudziński ul.Gromadzka 101, 30-719 Kraków.


Partnerzy


Copyright © 2012 - Klub Miazga Squash Kraków